Garantii

ALMIC müügigarantii


1. Tooted, millele müügigarantii laieneb.
Käesolev müügigarantii kehtib kõikidele ALMIC OÜ poolt müüdavatele komponentidele ning muudele ALMIC OÜ tooteportfelli kuuluvatele toodetele, millel puudub tootjagarantii ning mille müügil on ALMIC OÜ teatanud müügigarantii laienemisest vastavatele toodetele (edaspidi Müügigarantiiga Tooted).

2. Tingimused
ALMIC OÜ garanteerib Müügigarantiiga Toodete säilimise heas töökorras garantiiaja jooksul. Garantii kehtib tingimusel, et Müügigarantiiga Toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel on järgitud Müügigarantiiga Toote kasutusjuhendit. Kui Müügigarantiiga Tootel puudub kasutusjuhend, kuid Müügigarantiiga Toote näol on tegu teise toote varuosa või komponendiga, millel on olemas kasutusjuhend, siis kehtib garantii eeldusel, et järgitud on sellise teise toote kasutusjuhendit. Garantii ei hõlma punktis 6 nimetatud puuduste kõrvaldamist ega selliste puudustega toodete asendamist. Garantiiga hõlmatud puuduste ilmnemise korral Müügigarantiiga Tootel garantiiaja jooksul korraldab ALMIC OÜ toote tasuta garantiiremondi, selle võimatuse korral asendab toote.
ALMIC OÜ korraldab Müügigarantiiga Toote tasuta garantiiremondi üksnes toote müügil väljastatud arve alusel.

ALMIC OÜ ei korralda garantiiremonti ega asenda toodet garantiikorras, kui:
 • toote garantiikleebis on eemaldatud või kahjustatud;
 • toode ei vasta ALMIC OÜ poolt väljastatud arvele;
 • tootel puudub seerianumber, seerianumber on rikutud, kaetud või mitteloetav.

3. Garantiitähtaeg
Müügigarantii kehtib arvel sätestatud tähtaja jooksul.

4. Toote saatmine garantiiremonti
Ostja toimetab ALMIC OÜ ostuarvega Müügigarantiiga Toote ALMIC OÜ teeninduskeskusesse koos tootel ilmnenud puuduse võimalikult detailse kirjeldusega (kirjalikus vormis).
Ostja ei toimeta ALMIC OÜ teeninduskeskusesse lisaseadmeid, mis ei kuulu Müügigarantiiga Toote komplekti. Selliste seadmete toimetamise korral ALMIC OÜ teeninduskeskusesse ALMIC OÜ nende säilimise eest ei vastuta.

Tootegrupp / Teeninduskeskusesse toimetatav seade, element või komplekt
Adapterid ja jagajad / Ainult seade
Bareboned / Komplekt
CD/DVD seadmed / Ainult seade
Emaplaadid / Ainult emaplaat
Flopiseadmed / Ainult seade
Graafikakaardid / Ainult graafikakaart
Hiired / Komplekt
Helikaardid / Ainult helikaart
Infrapuna ja bluetooth / Ainult seade
Jagajad / Ainult seade
Jahutid / Komplekt
Kaablid, adapterid / Komplekt
Klaviatuurid / Komplekt
Kontrollerid / Komplekt
Korpused / Komplekt
Kõlarid / Komplekt
Kõvakettad (välised) / Ainult seade
Võrgutooted / Ainult seade
MP3 mängijad / Komplekt
Lisakaardid (I/O) / Ainult kaart
Modemid / Ainult seade
Mälud (KIT) / Komplekt
Protsessorid / Ainult protsessor
Toiteplokid / Komplekt
Navigatsiooniseadmed / Seade, laadija ja dokk
Varundusseadmed / Komplekt
Videot. ja TV kaardid / Komplekt
Xbox / Komplekt

Kõik kulud, mis on seotud toodete transportimisega ALMIC OÜ teeninduskeskusesse, kannab ostja.
Tarkvarafailidest ja programmidest enne toote garantiiremonti varukoopiate tegemine ja hiljem selliste failile ja programmide laadimine remonditud või asendatud tootele on ostja kohustus. ALMIC OÜ ei vastuta failide ja programmide kadumise eest Müügigarantiiga toote garantiiremondi või asendamise käigus.

5. Garantiiremondi teostamine ja toote asendus
ALMIC OÜ teeninduskeskusesse saabunud Müügigarantiiga Tooteid testitakse reeglina 7 (seitsme) päeva jooksul toote vastuvõtmisest. Testi tulemuste alusel määrab ALMIC OÜ edasise toimingu: remondi, asenduse või kliendile tagastamise (kui puudusi ei tuvastatud või kui puudus ei kuulu garantii korras kõrvaldamisele).
Garantiiremont või asendus teostatakse reeglina 7 (seitsme), kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul toote vastuvõtmisest ALMIC OÜ teeninduskeskuse poolt. ALMIC OÜ võib vajadusel toote garantiiremondi või asenduse teostamise tähtaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest ostjale.
Toodete garantiiremondi teostamise ajaks ostjale asendusseadet ei väljastata.

Juhul kui toodet pole võimalik remontida või samasuguse tootega asendada, võib ALMIC OÜ toote tagasi osta. Kui puudustega toode on toimetatud ALMIC OÜ-le 6 (kuue) kuu jooksul arve kuupäevast või tootele laieneb eluaegne garantii (Lifetime Warranty), on tagasiostuhind 100% toote müügihinnast. Kui ostja toimetab toote ALMIC OÜ-le pärast kuue kuu möödumist arve kuupäevast, siis arvutatakse tagasiostuhind samaväärse asendustoote hinna alusel. Ühelgi juhul ei ületa tagasiostuhind toote hinda esialgsel müügiarvel.

6. Piirangud ja välistused
ALMIC OÜ müügigarantii ei hõlma:
 • tavalisest kulumisest tingitud kahjustuste kontrollimist, hooldust ja remonti;
 • toote reguleerimist või kohaldamist selle vastavusse viimiseks tehniliste või ohutusstandardite muudatustega, mis on jõustunud pärast toote üleandmist ostjale;
 • tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleeme;
 • salvestusseadmetelt kadunud ja/või hävinud andmeid;
 • optilise seadme poolt rikutud meediat;
 • pakendite kahjustusi, toote määrdumist;
 • ebaolulisi vigu ja kõrvalekaldeid toote omadustes, mis on toote väärtuse ja sihipärase kasutamise jaoks tähtsusetud;
 • turvafunktsioonide nullimist või paroolide kustumist;
 • töövõime kaotanud tarkvara/operatsioonisüsteemi uuesti installeerimist;
 • litsentsita operatsioonisüsteemi kasutamisest tingitud probleeme ja riistvarast sõltumatuid vigu operatsioonisüsteemide toimimises;
 • kulumisilminguid andmekandjate, LCD taustvalguse, plasmakuvarite ja kineskoopkuvarite kineskoopide (sisse põlemised või heleduse kaotus) puhul;
 • tarvitatud patareide asendamist;
 • kuluvate osade ja tarvikute asendamist;
 • akude mahtuvuse vähenemist;
 • LCD ekraanide pikslivigu ISO 13406-2 standardi veaklassi II järgi

ALMIC OÜ müügigarantii ei laiene riketele, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:
 • toodete mittenõuetekohane või ülemäärane kasutamine või kasutusjuhendis ja/või asjaomastes dokumentides toodud juhiste eiramine, sealhulgas toote valedes tingimustes säilitamine, maha pillamine ja põrutamine;
 • kokkupuude niiskuse, mustuse või vedelikuga;
 • võõrkehade sattumine tootesse;
 • mistahes muu füüsilise kahjustuse tulemusena (praod, mõlgid, kriimustused vms), mis ei ole tekkinud ALMIC OÜ süül;
 • ALMIC OÜ poolt autoriseerimata hooldusettevõttes remondi, muudatuste või hooldus- või puhastustoimingute teostamine;
 • tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara, komponentide, tarvikute või väli seadmete kasutamine;
 • toote ühendamine sellega ühildumatute seadmetega;
 • toote nõuetele mittevastav pakendamine transportimiseks;
 • ebatavalised keskkonnamõjud, sealhulgas üle pinge ja magnetväljad;
 • õnnetusjuhtumid, loodusnähtused ja muud ALMIC OÜ-st sõltumatud asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult, äike, tulekahjud, ebapiisav ventilatsioon, jms.

7. Muud
Käesolev müügigarantii ei mõjuta ostja ja müüja müügilepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Teeninduskeskuste loetelu tootjagarantiiga kaupadele:
 • 3M AS KTK Overall; Lootsi 11, 10151 Tallinn, tel. 6300 530
 • Acer OÜ ServiceNet EE; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • AS AboBase Systems; Mustamäe tee 55,Tallinn, tel. 6549 040
 • APC garantiiga tegeleb APC Distribution . Looge palun konto APC Service lehel ja kirjeldage probleemi. APC võtab teiega ühendust ja lepib kokku remondi ja/või asenduse
 • Apple AS IM Arvutid; Endla 69/ Keemia 4, Tallinn 10616, tel. 6869 020
 • OÜ Servica ICT; Mustamäe tee 55, Tallinn, tel.6671 796
 • Asus OÜ Servisa ICT; Mustamäe tee 55, korpus C, 10621, Tallinn, tel. 6671 796
 • Barkan AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Belkin OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • BenQ AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, Tallinn, tel. 6519 972
 • Brother OÜ Marevik; Liivalaia 42; 10113 Tallinn, tel. 6560033.
 • OÜ Renerki Kaubanduse; Tammsaare tee 134B, tel. 56648400
 • Canon AS KTK Overall; Lootsi 11, Tallinn, tel. 6300 530
 • Cisco (SMB) OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Dell ja Dell Refurb AS MAX 123; Siduri 3, Tallinn, tel. 6990 699
 • Dell Refurb Venue Tab OÜ Servisa ICT; Mustamäe tee 55, korpus C; Tallinn, tel. 6671 796
 • Easy Touch AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Eaton OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Epson AS Kulbert; Sirge 4, Tallinn, tel. 6718 160
 • Fujfilm OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • Fujitsu OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, Tallinn, tel. 6519 972
 • Hagenuk AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Hitachi AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, Tallinn, tel. 6519 972
 • HP Commercial Computing products OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Commercial Computing products (v.a. Pavilionid ja Minid) AS Eesti Telekom; Lõõtsa 8, Tallinn, tel. 800 9944, välisriigist +372 6696 200
 • HP Commercial IPG OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949. AS KTK Overall; Lootsi 11, Tallinn, tel. 6300 530 ja Riia mnt 24a, Tartu, tel. 7306 700
 • HP Commercial Printer products (LaserJet products) AS Eesti Telekom; Lõõtsa 8, Tallinn, tel. 800 9944, välisriigist +372 6696 200
 • HP Consumer Computing products (Pavilion, Presario and Mini) OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Consumer IPG OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Large format printers (DesignJet) OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Networking OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Networking products AS Eesti Telekom;, Lõõtsa 8, Tallinn, tel. 800 9944, välisriigist +372 6696 200
 • HP Server Systems OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Server Systems (Proliant, Blade systems) AS Eesti Telekom; Lõõtsa 8, Tallinn, tel. 800 9944, välisriigist +372 6696 200
 • HP Storage Systems OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • HP Storage systems AS Eesti Telekom; Lõõtsa 8, Tallinn, tel. 800 9944, välisriigist +372 6696 200
 • HTC NUTITELEFONID OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • IBM AS IBM Eesti; Toompuiestee 33a, Tallinn, tel. 6600 800
 • Inkrite analoogtoonerid ja-tindid OÜ Galador Grupp; Laki 3 A, Tallinn, tel. 6590 488
 • JVCAS AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Komponendid OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Konica Minolta UAB Konica Minolta Baltija Eesti Filiaal; Tulika 19, Tallinn, tel. 6512 900
 • Kyocera AS Kulbert AS; Sirge 4, Tallinn, tel: 6718 160
 • Lenovo AS IBM Eesti; Toompuiestee 33a, Tallinn, tel. 6600 800
 • Lenovo A, B, C, E, G, K, M, N, S, V, Y, Z ja Flex, IDEA, Miix, Yoga seeria OÜ Servisa ICT; Mustamäe tee 55; tel. 616 0000
 • Lenovo Refurb AS IBM Eesti; Toompuiestee 33a, Tallinn, tel. 6600 800
 • Lexmarki printerid OÜ ServiceNet EE; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • Lexmarki tarvikud OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • LG AS Fujitsu Estonia; Riia 35, Tartu, tel. 733 7210
 • OÜ Simson; Suur-Ameerika 37, Tallinn, tel. 662 0425
 • AS Speleta; Akadeemia tee 20, Tallinn, tel. 6546 543
 • OÜ Renerki Kaubanduse; Tammsaare tee 134 B, Tallinn, tel. 605 0313
 • AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6 Tallinn, tel. 6519 972
 • OÜ Elcor; Punane 18, Tallinn, tel. 6381 542
 • Linksys OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Logitech, Labtec AS ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • MGE OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Microsoft OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • MSE analoogtoonerid OÜ Finroport Plus; Vana-Lõuna 19, Tallinn, tel. 646 1061
 • MS xBox Kui ilmneb puudus või defekt konsooli töös, tuleb lõpptarbijal ühendust võtta Microsoft Xbox tehnilise toega tel. +44 20 7365 9792 (inglise k) või valida endale sobivaim keel: Soome +358 969379415, töötab tööpäeviti kell 9-17; Venemaa +7 499 922 87 07 töötab tööpäeviti kell 7-15.
 • NEC monitorid ja projektorid OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • Nikon OÜ Remondiekspert; Keemia 11-5, Tallinn, tel. 6543 219
 • Nintendo OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Nokia OÜ Staadioni Mobiiltelefonid; Tondi 17, Tallinn, tel. 6313 777
 • Olympus AS Speleta; Akadeemia tee 20, tel. 6546543
 • Ordi AS Ordi Tallinnas: Pärnu mnt. 142, Tallinn, tel. 6599 085; Narva mnt. 31, Tallinn, tel. 6630 537;
 • Tartus: Betooni 9, Tartu, tel. 7385 704; Küüni 5B, Tartu, tel. 7377 854
 • Orvaldi OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Pentax AS Nordic Digital; Tööstuse tee 6, Tõrvandi, Ülenurme vald, Tartumaa, tel. 6550 651
 • Panasonic AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Philips OÜ Infotech Service; Türi tn.5, Tallinn, tel. 6819 701
 • Philips monitorid AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, Tallinn, tel. 6519 972
 • OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • PocketBook AS Speleta; Akadeemia tee 20, Tallinn, tel. 654 6543
 • Rahmqvist OÜ Rahmqvist Estonia; Paavli 2a, Tallinn, tel. 6828 766, e-post: info@rahmqvist-estonia.ee
 • Rapo AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Ricoh AS Koopiakeskus; Kopli 25 ("Standardi maja" I korrus), Tallinn, tel. 637 6270
 • Samsung GSM OÜ Mobitec Service; Gonsiori 33 Tallinn, tel. 6018 073
 • Samsung printerid AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, Tallinn, tel. 6519 972
 • OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • Samsung monitorid OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • OÜ Renerki Kaubanduse; Tammsaare tee 134B, tel. 56648400
 • Samsung TV OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • OÜ Simson; Suur-Ameerika 37 Tallinn, tel. 6453 347, 6620 425
 • OÜ Simson; Aleksandri 6, Tartu, tel. 7343 494
 • OÜ Simson; Laine 4 Pärnu, tel. 4427 231
 • Samtron AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6 Tallinn, tel. 6519 972
 • Sharp TV AS Elmaksi Hulgikaubandus; Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel. 6836 300
 • Siemens Euroset telefonid OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Siemens Gigaset telefonid OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Sigma OÜ DIGIVOLDER; Laki 14A/102, 10621 Tallinn, tel. 6517 818, E-R 10:00 – 18:00
 • OÜ EXPOFOTO TG,; Kaubamaja 8/Rävala 8, 10143 Tallinn, tel. 6604 538
 • Skycable AS YEInternational; Sõpruse pst. 259 Tallinn, tel. 6593 616
 • Sony OÜ Infotech Service; Türi tn. 5, Tallinn, tel. 6819 701
 • Symantec OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Synology OÜ Scalewireless; Pärnu maantee 158, 11317, Tallinn, tel. 4757001
 • Targus OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Thrustmaster OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Toshiba sülearvutid OÜ ServiceNet; Türi tn 5, Tallinn, tel. 6504 949
 • Trendnet AS YEInternational; Sõpruse pst. 259 Tallinn, tel. 659 3616
 • Trust OÜ ALMIC; Siduri 3, Tallinn, tel. 646 10 78
 • Wentronic AS YEInternational; Sõpruse pst. 259 Tallinn, tel. 659 3616
 • ViewSonic AS Fujitsu Estonia; Akadeemia tee 21G/6, 12618 Tallinn, tel. 6519 972
 • Xerox/Tektronix OÜ Fopi; Tartu mnt. 86A, Tallinn, tel. 6054 800