Domeenide teenusleping

MÕISTED

 • Domeeninimi – teise või kolmanda taseme domeeninimi, mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient ALMIC OÜ'lt taotlenud ja mille osas ALMIC Domeeniteenust pakub;
 • Registreering – Lõppkasutajale registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus;
 • Reeglid – Registri ja (ALMIC OÜ tegutsemisel Edasimüüjana) kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel lähtuma.
 • Register – organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab;
 • Registripidaja – organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse;
 • Edasimüüja – isik või organisatsioon, kellel pole Registri poolt antud vastavaid volitusi, kuid kes on sõlminud vastava edasimüüjakokkuleppe ALMIC OÜ'ga domeenide registreerimiseks Lõppkasutajate kasutusse;
 • Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kelle kasutusse/nimele Domeeninimi registreeritakse;
 • Domeenide teenusleping – Teenusleping Domeeninime registreerimiseks või Registreeringu perioodiliseks pikendamiseks.
 

LEPINGU SÕLMIMINE

Domeeni teenusleping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Registreeringu eest tasunud ja ALMIC OÜ on saatnud Kliendi e-posti aadressile teate Domeeni eduka registreeringu kohta või on vastavasisuline teade Domeenide Kliendi kontol halduskeskkonnas https://ee.almic.ee.

Registreeringu pikendamise taotlust koheldakse kui uut tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Domeeni teenusleping, sh tasutakse Domeeniteenuse eest uue perioodi eest.
 

KLIENDI KINNITUSED

Klient kinnitab Domeeni teenuslepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et:
 • ta on enne Domeeni teenuslepingu sõlmimist tutvunud Reeglite ja konkreetse Domeeni Hinnakirjaga;
 • kui ta registreerib Domeeninime kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, siis kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja  esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja ALMIC OÜ rakenduvate tingimustega Teenuste kasutamiseks, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja  tegevuse eest;
 

DOMEENITEENUSE SISU

Domeeni teenuslepingu esemeks on Poolte vahel seoses Domeeninime registreerimise ja Registreeringu pikendamisega tekkivad õigussuhted.
Domeeni teenuslepingu eesmärgiks on tagada Klienti huvitava Domeeninime registreerimine Lõppkasutaja kasutusse ning Registreeringu regulaarne pikendamine.
Domeeni teenusleping ei loo Lõppkasutajale iseseisvaid õigusi Domeeninimele.
Domeeninime registreerimisel tekivad Domeeninime kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Registri vahel, ALMIC OÜ tegutsemisel Edasimüüjana ka Lõppkasutaja ja Registripidaja vahel.
Lepingu järgi ALMIC OÜ poolt osutatav teenus hõlmab Domeeninime registreerimise taotluse esitamist ja Kliendile Registreeringu pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist. Klient annab ALMIC OÜ'le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Registriga või kolmandast isikust Registripidajaga lepingu sõlmimisel. Sõltuvalt domeenist võib ALMIC OÜ tegutseda Domeeninime Lõppkasutajale registreerides Registripidajana või Edasimüüjana. Edasimüüjana kohalduvad Domeeninime kasutamisele kolmandast isikust Registripidaja Reeglid.
Klient saab Domeeniteenuse kasutamisel abi ALMIC OÜ koduleheküljelt https://www.almic.ee, e-posti aadressilt ee@almic.ee või telefonilt (+372) 646 1078.
 

TASU JA SELLE MAKSMINE

Hinnakirja järgne Domeeniteenuse hind sisaldab ka tasu, mis Domeeninime registreerimisel kuulub tasumisele Registrile või Registripidajale.

Domeeni teenuslepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient ALMIC OÜ'le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.
 

POOLTE KOHUSTUSED

ALMIC OÜ kohustub:
 • esitama taotluse Domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse andmetega, mille Klient on ALMIC OÜ'le avaldanud Domeeni teenuslepingu sõlmimisel;
 • teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu võimalusest Registreeringut pikendada;

Klient kohustub:
 • tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, lisaks kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud ALMIC OÜ poolt Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamisega;
 • tagama, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi;
 • tagama Domeeninime kasutamisele kehtestatud Reeglite järgimise;
 • registreeringu pikendamise soovi korral teostama ALMIC OÜ domeenide halduse keskkonnas https://ee.almic.ee vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve.
 

KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

ALMIC OÜ kohustub:
 • hoidma ALMIC OÜ'le edastatud Konfidentsiaalse Teabe konfidentsiaalsena ja ei avalda seda mis tahes viisil kolmandale isikule ega avalikkusele;
 • võtab tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et ALMIC OÜ tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ei muutu võimalikuks mis tahes kolmanda isiku poolt Konfidentsiaalsest Teabest teadasaamine ega selle avalikuks tulek;
 • ei kasuta Konfidentsiaalset Teavet muul otstarbel ega eesmärgil kui see on vajalik Domeeni teenuslepingu pakkumise raames;
 • hoiab ja säilitab Konfidentsiaalset Teavet ülimalt hoolikalt ning piirab rangelt selle levikut muuhulgas ka ALMIC OÜ siseselt, mis tähendab muuhulgas, et avalikustab Konfidentsiaalset Teavet vaid isikutele, kellele selle teabe saamine on Teenuse Pakkuja poolt osutatavate teenuste osutamiseks vajalik;
 

VASTUTUS

ALMIC OÜ ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.
ALMIC OÜ ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. ALMIC OÜ vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.
ALMIC OÜ ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta ALMIC OÜ Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.
ALMIC OÜ vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse aastamaksumusega.
 

LEPINGU LÕPPEMINE

Leping lõpeb Registreeringu lõppemisega.