Privaatsus ja andmetöötluse tingimused

 1. Käesolevad privaatsus ja andmetöötluse tingimused (edaspidi nimetatud kui privaatsustingimused) reguleerivad Almic OÜ (edaspidi nimetatud kui ALMIC) ja kasutajate vahelisi suhteid, mis puudutavad kasutajate isikuandmeid ja nende töötlemist.
 2. ALMIC kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel, lähtudes kasutajate õigustest ja huvidest. ALMIC teeb kõik selleks, et kogutud isikuandmed oleksid õiged, piisavad ja asjakohased, lähtudes eesmärgist pakkuda ALMIC’u kasutajatele parimat teenust. ALMIC töötleb isikuandmeid ka selleks, et täita õigusnormidest ja aktidest tulenevaid nõudeid.
 3. ALMIC kogub teavet mitmel viisil. Kõigepealt kogub ALMIC teavet, mille kasutaja ise annab. Teavet antakse peamiselt kasutajakonto registreerimisel ja selle hilisemal muutmisel, kuid ka tellimuste tegemisel ning domeeni registreerimisel. Samuti kogub ALMIC teavet, mis saadakse teenuste kasutamise põhjal. Seeläbi kogutakse andmeid selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas kasutaja kasutab ja millised on olnud kasutaja viimase aja eelistused. Teave, mida kogutakse ajal, kui kasutaja on kasutajakontole sisse loginud, seostatakse kasutajakontoga. Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel piirdub ALMIC vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.  
 4. Eriliigilisi isikuandmeid ALMIC ei töötle.
 5. ALMIC võimaldab ligipääsu kasutaja isikuandmetele üksnes enda töötajatele, kes on saanud vastava väljaõppe ning Eesti Interneti Sihtasutuse esindajatele. Kõnealustel isikutel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 
 6. ALMIC kasutab kasutaja kohta kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks. Lisaks kasutab ALMIC teavet rämpsposti ja pahavara tuvastamiseks ja kasutajale kohandatud sisu pakkumiseks, esitades kasutajale asjakohasemaid otsingutulemusi.  
 7. ALMIC kasutab kasutajate e-posti aadresse, et teavitada kasutajaid kaupade ja teenuste tingimustest, andes muuhulgas teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest. Reklaami edastamiseks ega teisetel turunduseesmärkidel ALMIC kasutajate e-posti aadresse ei kasuta.  
 8. ALMIC kasutab küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid. Nendest kogutud teavet kasutab ALMIC  selleks, et parendada kasutajakonto kasutamistingimusi ning ALMIC’u teenuste üldist kvaliteeti. Küpsis on väike tekstilõik, mille külastatav veebisait saadab kasutaja internetibrauserile ning mis aitab veebisaidil meelde jätta teavet kasutaja külastuse kohta. See võib muuta järgmise külastuse lihtsamaks ja külastatava portaali kasulikumaks. ALMIC kasutab oma hallatavate portaalide ja reklaamiga seotud toodete ja teenuste käitamiseks mitmeid eri tüüpi küpsiseid. Sealhulgas kasutab ALMIC nii ajutisi ehk seansiküpsiseid kui püsiküpsiseid, mis salvestuvad kasutaja arvutisse ega kustu ka pärast veebilehitseja sulgemist. ALMIC kasutab parima teenuse pakkumiseks nii esimese osapoole ehk autori enda küpsiseid kui kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics), mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Küpsistel on oluline roll, kuna nendeta oleks veebi kasutamine oluliselt ebamugavam. 
 9. Eelnimetatud küpsiseid salvestatakse ka kasutaja internetibrauseris. Kasutaja saab konkreetsete ALMIC’u poolt kasutatavate küpsistega tutvuda oma internetibrauseri vahendusel. Samuti saab kasutaja määrata oma internetibrauseri blokeerima ALMIC’u kasutatavaid küpsiseid, sealhulgas kolmandate osapooltes küpsiseid, või näitama, kui küpsis määratakse. Küll aga tuleks meeles pidada, et küpsiste blokeerimise korral ei pruugi kasutajakontoga seotud teenused korrektselt toimida.  
 10. ALMIC võimaldab kasutajal tutvuda kasutajakonto ja teenuste kasutamisel avaldatud, kogutud ja töödeldava teabega. Kui teave on vale, ebatäpne või puudulik, pakub ALMIC kasutajale võimalust seda kiiresti muuta või värskendada, vajadusel ka kustutada, välja arvatud juhul, kui ALMIC on kohustatud selle teabe säilitama seaduslikel, ärilistel või õiguslikel eesmärkidel. ALMIC’u eesmärk on säilitada teenuseid nii, et need kaitseksid olemasolevat teavet juhuslike või pahatahtlike kahjustuste eest. Niisiis pärast seda, kui kasutaja on teabe kustutanud, ei kustuta ALMIC koheselt kõiki koopiaid aktiivsetest serveritest ega eemaldada teavet varusüsteemidest. Seda tehakse vajadusel 60 päeva möödumisel, välja arvatud nende andmete puhul, mille säilitamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusnormidest ja -aktidest. 
 11. Kasutajal on igal ajal võimalik nõuda kasutajakontoga seotud isikuandmete üle andmist või edastamist teisele kasutaja poolt määratud teenust pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul edastab ALMIC andmed 60 (kuukümne) päeva jooksul, võttes arvesse ALMIC’u tehnilisi võimalusi. Eelviidatud tähtaega on ALMIC’ul võimalik mõjuval põhjusel pikendada. 
 12. ALMIC ei jaga kasutajate isikuandmeid kolmandate ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega, välja arvatud juhul, kui ALMIC’ul on kasutaja nõusolek, tegu on süsteemi administraatori, haldaja või majutajaga ja info jagamine on möödapääsmatu või kui ALMIC on selleks kohustatud kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki (see tähendab mitte Euroopa Liidu liikmesriiki), tagab ALMIC piisavad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks.   
 13. ALMIC on võtnud tarvitusele kaasaegsed tehnilised ja korralduslikud turvameetmed selleks, et kaitsta ALMIC’u hallatavate portaalide kasutajaid volitamata juurdepääsu eest ALMIC’u kasutuses olevale teabele ning selle volitamata muutmise, avalikustamise, rikkumise või hävitamise eest. ALMIC rakendab piisaval tasemel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks, hõlmates mh vastavalt vajadusele järgmist:
  • konfidentsiaalse informatsiooni hulka kuuluvate isikuandmete pseudonümiseerimine ja krüpteerimine;  
  • võime tagada konfidentsiaalse informatsiooni hulka kuuluvaid isikuandmeid töötlevate süsteemide ja teenuste kestev privaatsus, terviklikkus, kättesaadavus ja vastupidavus;  
  • võime taastada õigeaegselt konfidentsiaalse informatsiooni hulka kuuluvate isikuandmete kättesaadavus ja juurdepääs füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral;  
  • tehniliste ja korralduslike meetmete tõhususe korrapärase testimise ja hindamise kord konfidentsiaalse informatsiooni hulka kuuluvate isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks. 
 14. ALMIC teavitab kasutajat olulistest turvariskidest, sealhulgas kasutajaga seotud andmete vargusest ning sissemurdmisest ALMIC’u valdustesse. Kõnealustest asjaoludest teavitab ALMIC ka Andmekaitse Inspektsiooni. Samuti võtab ALMIC tarvitusele vajalikud meetmed tekkinud olukorra tagajärgede leevendamiseks ning analoogsete riskide maandamiseks.  
 15. ALMIC vaatab regulaarselt privaatsus ja andmetöötluse tingimused üle, viies need vastavusse uute kehtestatud õigusnormide ja -aktidega. Kasutajatingimusi muutes ei vähenda ALMIC privaatsuseeskirjadest tulenevaid kasutajate õigusi ilma kasutaja enda nõusolekuta. ALMIC teavitab kasutajaid tingimuste muudatustest ette mõistlik aeg enne muudatuste jõustumist. 
 16. Kui ALMIC on seotud ühinemise, omandamise või muu sellesarnase tehinguga, on kasutajate isikuandmete konfidentsiaalsus jätkuvalt kaitstud. ALMIC teavitab aktiivseid kasutajaid, kui neile hakkavad kehtima uued privaatsuseeskirjad. Isikuandmete edastamisel lisab ALMIC võimaluse korral andmete juurde teabe, mis võimaldab hinnata isikuandmete õigsust, täielikkust, usaldusväärsust ja asjakohasust.  
 17. Isikuandmete töötlemiseta ei ole ALMIC’u portaalide kasutajakonto registreerimine ja kasutamine võimalik. ALMIC tagab, et isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas kehtivate õigusnormide ja -aktidega. Kasutajakonto deaktiveerimise järel ning juhul, kui kasutaja ei ole kontot järgneva 60 päeva jooksul uuesti aktiveerinud, kustutab ALMIC kõik kasutaja kohta kogutud ja salvestatud andmed, välja arvatud need andmed, mille säilitamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusnormidest ja -aktidest. Mõjuval põhjusel on ALMIC’ul õigus eelnimetatud tähtaega pikendada.
 18. EISi isikuandmete kasutamise alused on kirjeldatud lingil https://www.internet.ee/domeenid/eis-i-isikuandmete-kasutamise-alused
 19. Kõikide isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral saate ühendust võtta kontaktil andmekaitse@almic.ee
 
Viimati uuendatud 13. märts 2019. a