Lepingute üldtingimused

ALMIC OÜ
LEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED1. DEFINITSIOONID
1.1.
Üldtingimused – käesolev dokument, milles sisalduvad üldtingimused, mis kohalduvad KLIENDI ja ALMIC’u vahel sõlmitavatele Lepingutele, milles KLIENT osaleb Teenuse või Kauba ostjana ning ALMIC osaleb Teenuse või Kauba müüjana;
1.2.
ALMIC – ALMIC OÜ, registrikoodiga 10890199;
1.3.
Potentsiaalne KLIENT – kolmas isik, kellele ALMIC on esitanud ALMIC’ule Siduva Pakkumuse või ALMIC’ule Mittesiduva Pakkumuse või kes on ALMIC’ule esitanud KLIENDILE Siduva Tellimuse või KLIENDILE Mittesiduva Tellimuse, kuid kellega ei ole veel Lepingut sõlmitud ning muu isik, kes peab ALMIC’uga läbirääkimisi Lepingu sõlmimiseks;
1.4.
KLIENT – isik (füüsiline või juriidiline) kellega ALMIC sõlmib Lepingu;
1.5.
Domeeniregistreeringute Halduskeskkond – ALMIC’u infotehnoloogiline domeenide halduskeskkond, mis võimaldab domeene tellida, nendega seonduvaid Lepinguid sõlmida, hallata, muuta ja lõpetada ja mille kasutajaks saab registreeruda aadressil: https://ee.almic.ee;
1.6.
Leping – KLIENDI ja ALMIC’u vahel tehtud tehing, mille alusel ALMIC osutab/kohustub osutama KLIENDILE Teenust ja/või müüb/kohustub müüma KLIENDILE Kaupa;
1.7.
Teenus - Lepingu alusel ALMIC’u poolt KLIENDILE osutatav teenus;
1.8.
Kaup – Lepingu alusel ALMIC’u poolt KLIENDILE müüdav ese (v.a. kinnisasi);
1.9.
Lepingu Objekt – Teenus ja/või Kaup;
1.10.
Lepingu Pooled – KLIENT ja ALMIC;
1.11.
ALMIC’ule Siduv Pakkumus – ALMIC’u poolt Potentsiaalsele KLIENDILE vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri) esitatud tahteavaldus sõlmida Leping, milles on sõnaselgelt märgitud, et tegemist on ALMIC’ule õiguslikult siduva pakkumusega ning, mis on piisavalt detailne selleks, et lugeda Leping seaduse tähenduses sõlmituks alates hetkest, kui Potentsiaalne KLIENT annab sellele oma nõustumuse (aktsepti). ALMIC’ule Siduv Pakkumus võib olla antud tähtajalisena ning sellisel juhul ei loeta Lepingut sõlmituks, kui Potentsiaalne KLIENT ei anna nõustumust (aktsepti) tähtaja jooksul. Eelduslikult ei kehti ALMIC’ule Siduv Pakkumus pikema, kui ühe (1) nädalase perioodi jooksul;
1.12.
ALMIC’ule Mittesiduv Pakkumus – ALMIC poolt Potentsiaalsele KLIENDILE esitatud tahteavaldus sõlmida Leping, milles ei ole sõnaselgelt märgitud, et tegemist on ALMIC’ule õiguslikult siduva pakkumusega ja/või mis ei ole piisavalt detailne selleks, et lugeda Leping seaduse tähenduses sõlmituks alates hetkest, kui KLIENT annab sellele oma nõustumuse;
1.13.
KLIENDILE Siduv Tellimus – KLIENDI poolt ALMIC’ule vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaldus sõlmida Leping, mis on piisavalt detailne selleks, et lugeda Leping seaduse tähenduses sõlmituks alates hetkest, kui ALMIC annab sellele oma nõustumuse. KLIENDILE Siduvaks Tellimuseks on ka Domeeniregistreeringute Halduskeskkonnas KLIENDI poolt elektrooniliselt täidetud ja ALMIC’ule edastatud tellimus(vorm). KLIENDILE Siduv Tellimus võib olla antud tähtajalisena ning sellisel juhul ei loeta Lepingut sõlmituks, kui ALMIC ei anna nõustumust tähtaja jooksul. Eelduslikult ei kehti KLIENDILE Siduv Tellimus pikema, kui ühe (1) nädalase perioodi jooksul;
1.14.
KLIENDILE Mittesiduv Tellimus – KLIENDI poolt ALMIC’ule esitatud tahteavaldus sõlmida Leping, milles on sõnaselgelt märgitud, et tegemist ei ole KLIENDILE õiguslikult siduva tellimusega ja/või mis ei ole piisavalt detailne selleks, et lugeda Leping seaduse tähenduses sõlmituks alates hetkest, kui ALMIC annab sellele oma nõustumuse;
1.15.
Reklamatsioon – KLIENDI poolt ALMIC’ule vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud teade puudustega Kauba avastamise või puudustega Teenuse tuvastamise kohta ning milles on toodud vähemalt järgnev informatsioon: viide Lepingule, viide Kaubale või Teenusele, puuduste täpne kirjeldus ja nende avastamise viis ja aeg; Reklamatsioon esitatakse ka Kauba Lepingu Tähtajaks mitteüleandmise (st hilinemise) või Teenuse Lepingu Tähtajaks mitteosutamise (st hilinemise) kohta Lepingu Tähtajale järgneva tööpäeva jooksul;
1.16.
Reklamatsiooni Vastuväide – ALMIC poolt KLIENDILE vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vastuväited Reklamatsioonile ning milles on toodud vähemalt järgnev informatsioon: viide Reklamatsioonile ja selgelt väljendatud vastuväited Reklamatsioonis nimetatud puudustele;
1.17.
Lepingu Hind – KLIENDI ja ALMIC’u vahel Lepinguga kokkulepitud Teenuse ja/või Kauba eest KLIENDI poolt ALMIC’ule tasumisele kuuluv summa;
1.18.
Lepingu Tähtaeg - KLIENDI ja ALMIC vahel Lepinguga kokkulepitud Teenuse ja/või Kauba osutamise / üleandmise tähtaeg/tähtajad. Leping võib ette näha ka tähtaegu kõrvalkohustuste täitmiseks, mis on kinnipidamiseks kohustuslikud;
1.19.
Garantii Periood – on periood alates Teenuse osutamisest ja/või Kauba vastuvõtmisest KLIENDI poolt kuni selle lõppemiseni kooskõlas Üldtingimustega, mille jooksul vastutab ALMIC KLIENDI poolt tegelikult kantud otsese kahju eest seoses Ebakvaliteetse Teenuse või Kaubaga, mille ebakvaliteetsus ilmneb Garantii Perioodil;
1.20.
Ebakvaliteetne Teenus – Lepingu tingimustele mittevastav Teenus;
1.21.
Ebakvaliteetne Kaup – Lepingu tingimustele mittevastav Kaup;

2. SISSEJUHATUS
2.1.
Punkti 1 alapunktides defineeritud suure algustähega sõnadel on käesolevate Üldtingimuste raames vastav tähendus. Juhul, kui sama sõna on kasutatud väikese algustähega, siis on vastaval sõnal üldlevinud tähendus.
2.2.
Üldtingimused kohalduvad kõikidele Lepingutele (v.a. lepingud, mis eeldavad notariaalset vormi) moodustades Lepingu lahutamatu osa ning kajastades Lepingu tingimusi. Juhul, kui see tuleneb otseselt Üldtingimuste regulatsioonist, siis kohalduvad Üldtingimused ka Lepingueelsetele läbirääkimistele.
2.3.
Üldtingimusi kohaldatakse ka muudele tehingutele (nt bartertehingud) milles KLIENT omandab Teenuseid või Kaupu ALMIC’ult.
2.4.
Lepingutele kohalduvad Üldtingimustest erinevad tingimused ainult juhul, kui KLIENDI ja ALMIC’u vahel on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sõnaselgelt kokku lepitud tingimustes, mis on vastuolus Üldtingimustes toodud tingimustega.
2.5.
KLIENDI üldtingimused kohalduvad Lepingutele ainult juhul, kui ALMIC on sellega kirjalikult nõustunud.
2.6.
Üldtingimused kohalduvad Lepingutele ilma, et neid peaks Lepingu Pooled allkirjastama. Lepingu sõlmimisega, olenemata Lepingu vormist, loetakse käesolevad Üldtingimused KLIENDI poolt aktsepteerituks ning sellisena Pooltele siduvaks Lepingu lahutamatuks osaks.
2.7.
ALMIC osundab KLIENDILE käesolevate Üldtingimuste olemasolule ja kohaldumisele enne Lepingu sõlmimist. Osundada võib mistahes viisil ja vormis. Soovitatavalt toimub osundamine vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.8.
Juhul, kui ALMIC Üldtingimusi muudab, siis jõustuvad ja kohalduvad Üldtingimused muudetud kujul Lepingute suhtes, mis sõlmitakse pärast muudatuste avalikustamist. 
2.8.1.
Juhul, kui ALMIC’u ja KLIENDI vahel on sõlmitud kestvusleping, siis kohalduvad muudetud Üldtingimused kestvuslepingule alates kahe (2) kuu möödumisest ALMIC poolt KLIENDILE Üldtingimuste muudatustest teavitamisest või kahe kuu möödumisest Üldtingimuste muudatuste jõustumisest (olenevalt, kumb on hilisem), kuid KLIENDIL on selle kahekuulise perioodi jooksul õigus Leping üles öelda, kui ka muudatustega ei nõustu.

3. ÜLDISED NÕUDED KLIENDILE
3.1.
KLIENT peab olema nii Lepingu sõlmimise eelsete läbirääkimiste ajal, Lepingu sõlmimise ajal, ning kuni KLIENDI poolsete Lepingust tulenevate kohustuste lõpliku kohase täitmiseni (st eelkõige kuni Lepingu Hinna lõpliku tasumiseni) ning kestvuslepingu puhul kuni Lepingu kehtivuse lõpuni:
3.1.1.
püsivalt maksejõuline, kelle suhtes ei ole algatatud mistahes maksejõuetuse menetlust (s.h. aga mitte ainult pankrotimenetlust ega saneerimismenetlust);
3.1.2.
püsivalt järgima Interneti kasutamise head tava ja praktikaid ning üldtunnustatud ärieetika norme; 
3.2.
KLIENT tegutseb Lepingueelseid läbirääkimisi pidades ja Lepingut sõlmides ja täites heas usus ning tavapärase äritegevuse raames mõistlikke ja tavapäraseid ärihuve ja äritavasid järgides.
3.3.
Juhul, kui KLIENT satub p 3.1. nõuetega vastuollu, siis kohustub KLIENT sellest koheselt ALMIC’ut teavitama vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. KLIENDI poolt p 3.1. nõuetega vastuollu minekul on ALMIC’ul õigus öelda üles kõik KLIENDIGA sõlmitud Lepingud ning katkestada Lepingueelsed läbirääkimised ilma, et ALMIC’ul tekiks mistahes kahju hüvitamise või muud hüvitamise kohustust.
3.4.
Lepingu(te) täitmisel on KLIENT kohustatud tegema kõik endast oleneva, et aidata kaasa ALMIC’u kohustuste täitmisele, mis muuhulgas, kuid mitte ainult, hõlmab kohustust anda ALMIC’ule alati ja igal ajahetkel täit adekvaatset informatsiooni (nii omal algatusel, kui ka ALMIC’u küsimustele vastates) Lepingu täitmist puudutavate asjaolude kohta. Üldjuhul on KLIENT kohustatud vastama ALMIC’ule Lepingut ja selle täitmist puudutavatele päringutele ilma viivituseta, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul. KLIENT on kohustatud ka tagama ALMIC’u töötajate juurdepääsu Lepingus nimetatud teenustega hõlmatud seadmetele ning installatsioonidele.
3.5.
KLIENT on kohustatud täitma kõiki ALMIC’u poolt antud juhiseid ning ettekirjutusi ja soovitusi ALMIC’u poolt tarnitud või ajutiselt KLIENDILE kasutamiseks antud seadmete ohutuks ja korrektseks kasutamiseks ning Teenuse kasutamiseks. KLIENT on kohustatud hoidma kõiki salasõnasid, autoriseerimiskoode ja paroole rangelt enda teada salajasena ning tingimusteta tagama, et need ei saaks teatavaks mistahes kolmandatele õigustamata isikutele ning KLIENT vastutab nende lekkimisega kaasnevate tagajärgede ja kahju eest. KLIENT ei vastuta juhul, kui lekkimine on põhjustatud ALMIC’u süül.
3.6.
ALMIC’u poolt KLIENDILE Lepingu raames ajutiselt kasutada antud arvutite riist- ja tarkvara, komponentide ning seadmete ja tarvikute omandiõigus jääb ALMIC’ule, kuid nende eest vastutab KLIENT seni, kuni need on KLIENDI valduses.

4. LEPINGUTE SÕLMIMINE JA LEPINGUDOKUMENDID
4.1.
Leping sõlmitakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumuse (ofert) esitamise ja sellele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõustumuse (aktsept) andmisega. Olenevalt konkreetsest juhust võib pakkumuse esitajaks ja vastavalt nõustumuse andjaks olla kas KLIENT või ALMIC. Juhul, kui Leping sõlmitakse ühiste läbirääkimiste tulemusena vormistatud kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, siis loetakse Leping sõlmituks kui Lepingu Pooled on seda teineteisele sõnaselgelt väljendanud vastavalt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Üldjuhul ja eelistatult sõlmitakse Leping lepingudokumendi (digitaalselt) allkirjastamise teel.
4.2.
Leping loetakse sõlmituks vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) üldisele regulatsioonile välja arvatud Üldtingimustes toodud täpsustuste ja erisusega, sh erisusega, et Lepingut ei loeta sõlmituks enne, kui ALMIC on väljendanud otsese tahteavaldusega vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et ta loeb ennast Lepingu tingimustega seotuks kusjuures sellise väljenduse puhul peab olema ilma igasuguste kahtlusteta selge, missuguste konkreetsete tingimustega ALMIC ennast siduda soovib. Sellisel juhul loetakse Lepingu tingimusteks need tingimused, millele ALMIC on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt viidanud. Sellisel juhul ei kohaldata tingimusi, mida ALMIC selline viide sõnaselgelt ei hõlma. Lepingu tingimuste osas, mida ALMIC sõnaselge viide ei hõlma, kohaldatakse Üldtingimusi ning seaduse sätteid juhul, kui need ei lähe vastuollu Üldtingimustega. Lepingut ei loeta sõlmituks, ega tingimusi muudetuks, ALMIC’u poolse vaikiva heakskiiduga, teoga, suulise heakskiiduga vms.
4.3.
Põhilised (kuid, mitte nendega piiratud) teenused, mida ALMIC osutab on: 
4.3.1.
IT Tugiteenused (sh. serveriteenused ja X-tee teenused), mille kohta sõlmitakse „IT Tugiteenuse Leping“, millega fikseeritakse teenuse eritingimused, mis kohalduvad koos Üldtingimustega;
4.3.2.
Riist- ja Tarkvara Arendusteenused, mille kohta sõlmitakse „Arendusteenuse Leping“, millega fikseeritakse teenuse eritingimused, mis kohalduvad koos Üldtingimustega;
4.3.3.
Domeeniteenused, mille kohta sõlmitakse „Domeeniteenuste Leping“, mis üldjuhul sõlmitakse Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kaudu vastavalt Üldtingimuste punktile 4.4.
4.3.4.
Kauba müük ja/või rent, mille kohta võidakse sõlmida vastav eraldiseisev Leping, või milles lepitakse kokku mõne muu ALMIC’u ja KLIENDI vahelise Lepingu (eelkõige p-s 4.3.1. või 4.3.2. nimetatud Lepingu) raames.
4.4.
Domeeniteenuste Lepinguid võib sõlmida, muuta ja lõpetada Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kaudu. Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kasutamisel kehtivad järgnevad reeglid ja tingimused:
4.4.1.
Tarbijast KLIENDILE Lepingu sõlmimisel Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kaudu, saadab ALMIC kinnituse Lepingu sõlmimise kohta KLIENDI e-postile mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui algab Teenuse osutamine, asi toimetatakse kätte või algab muu soorituse tegemine;
4.4.2.
Kasutajakonto loomise eelduseks on:
4.4.2.1.
ALMIC’u poolt ette antud elektroonilise andmeankeedi täitmine KLIENDI andmetega (sh teatud füüsilise isiku isikuandmetega) ja ankeedi nõutavas vormis kinnitamine KLIENDI poolt, millega KLIENT edastab ALMIC’ule teda puudutavad andmed, milliseid on ALMIC’ul õigus kasutada kooskõlas ALMIC’u Andmekaitsetingimustega ja Isikuandmete Töötlemisülevaatega (leitavad: https://almic.ee/kontaktid/privaatsus-ja-andmetootluse-tingimused/), Lepinguga, Üldtingimustega ja kehtivate õigusaktidega;
4.4.2.2.
KLIENDI nõustumine Eesti Interneti SA poolt heaks kiidetud ja jõustatud „.ee Domeenireeglitega“ (leitavad: https://www.internet.ee/domeenid/ee-domeenireeglid), mistõttu on vastavad reeglid ALMIC’u ja KLIENDI vahelise Lepingu lahutamatuks osaks alates KLIENDI poolt nendega nõustumisest ALMIC’u veebikeskkonnas https://ee.almic.ee/;
4.4.3.
KLIENT on kohustatud hoidma kasutajakonto parooli rangelt enda teada salajasena ning tingimusteta tagama, et parool ei saaks teatavaks mistahes kolmandatele isikutele. KLIENT vastutab parooli lekkimise eest (sh. võimalike toimingute ja tehingute eest, mis sõlmitakse kolmandate (sh. pahatahtlike) isikute poolt KLIENDI parooli kasutades). KLIENT ei vastuta juhul, kui parooli lekkimine on põhjustatud ALMIC’u süül.
4.4.4.
Tarbijast KLIENDIL (st. füüsilisel isikul, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega), kelle elukoht on Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, kes sõlmib Lepingu sidevahendi abil (VÕS § 52 tähenduses) (sh.  Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kaudu) on täiendavalt võlaõigusseadusest tulenevad tarbija eriõigused seoses sidevahendi abil sõlmitud Lepingutega, ning vastavate Lepingute suhtes kehtivad mh. järgnevad eritingimused:
4.4.4.1.
Tarbijast KLIENDILE Lepingu sõlmimisel Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kaudu, saadab ALMIC kinnituse Lepingu sõlmimise kohta KLIENDI e-postile mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui algab Teenuse osutamine, asi toimetatakse kätte või algab muu soorituse tegemine;
4.4.4.2.
Tarbijast KLIENDIL on õigus Lepingust taganeda põhjust avaldamata neljateist (14) kalendripäeva jooksul (tähtaja arvestus vastavalt VÕS § 56), esitades ALMIC’ule kirjalikult taasesitavas vormis avalduse kasutades tüüpvormi (leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001), või esitades muul moel ühemõttelise taganemise avalduse saates selle aadressile info@almic.ee;
4.4.4.3.
Kui tarbijast KLIENT soovib, et teenuste osutamine (sh. domeeni registreerimine) või muu Lepingu täitmine toimub 14 päevase taganemistähtaja kestel, peab ta selle kohta esitama ALMIC’ule sõnaselge avalduse ning selles kinnitama, et avaldusega kaotab ta oma taganemisõiguse ning sellisel juhul ei kohaldata Tarbijast KLIENDI taganemisõigust, kui ALMIC’u kohustused Lepingu alusel on täielikult täidetud (sh. KLIENDI domeen registreeritud), vastasel juhul ei asu ALMIC domeeni registreerimise toiminguid tegema enne 14 päevase taganemistähtaja möödumist, mistõttu ei saa ALMIC ka garanteerida, et domeeni on võimalik taotletud kujul registreerida (st et kolmas isik ei ole vahepealsel ajal esitanud avaldust sama domeeni registreerimiseks);
4.4.4.4.
Lepingust taganemisel tagastab ALMIC taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt Lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud Kauba kättetoimetamise kulud, millest on maha arvatud tarbija poolt ALMIC’ule hüvitamisele kuuluvad kulud (sh. mõistlikud kulud vastavalt VÕS § 562 lõikele 5). Kui tarbija on sõnaselgelt valinud pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. ALMIC teeb tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks, ning tingimusel, et tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu või muud kulu. Kui Lepingu esemeks on Kauba üleandmine, võib ALMIC keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni tarbija on talle tagastanud Lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle Kauba tagasi saatnud. Lepingust taganemisel täidab ALMIC ka muud seadusest tulenevad kohustused.
4.4.4.5.
Lepingust taganemisel, kui Lepingu esemeks oli Kaup, saadab KLIENT ALMIC’ule viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest asja tagasi või annab asja üle ettevõtjale või ettevõtja nimetatud isikule ning kannab talle Lepingu esemena üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kui tarbija kasutab taganemisõigust pärast punktis 4.4.4.3. nimetatud avalduse esitamist, hüvitab tarbija ALMIC’ule Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil tarbija Lepingust taganes, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. Lepingust tagenemisel täidab KLIENT ka muud seadusest tulenevad kohustused.
4.5.
Pärast Lepingu sõlmimist ei saa Lepingu tingimusi muuta ilma teise poole nõusolekuta, mis peab olema väljendatud vähemalt samas vormis, milles on sõlmitud Leping, välja arvatud, kui Lepingu dokumendis on sätestatud teisiti (nt mõne tingimuse muutmise osas antud võimalus ühepoolseks muutmiseks).

5. LEPINGU TÄHTAEG JA SELLEST KINNIPIDAMINE
5.1.
Lepingu Tähtaeg tuleneb üldjuhul Lepingu dokumentidest sõnaselgelt.
5.2.
ALMIC on kohustatud täitma Lepingust tuleneva omapoolse põhikohustuse (s.t. Teenuse osutamise või Kauba üleandmise) Lepingu tähtajaks. Leping võib ette näha tähtaegu ka kõrvalkohustuste täitmiseks. Juhul, kui Leping (sh Üldtingimused) selgesõnaliselt Lepingu Tähtaega, ega kõrvalkohustuste tähtaegu ette ei näe, siis tuleb lähtuda seaduse nõuetest ning igal juhul tuleb kohustus täita mõistliku aja jooksul.
5.3.
Juhul, kui Lepingu dokumentidest ei tulene teisiti, siis ei ole KLIENT õigustatud keelduma Lepingu täitmise sooritusi ALMIC’ult vastu võtma ennetähtaegselt ega hilinemisega, kuid sellisel juhul on KLIENT õigustatud kasutama seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid seaduses sätetatud viisil ja tingimustel.
5.4.
ALMIC teeb endast oleneva, et KLIENTI koheselt teavitada, juhul kui eksisteerib risk, et ALMIC ei suuda oma kohustusi täita Lepingu Tähtajaks teavitades KLIENTI seejuures hilinemise põhjustest ning tähtajast, milleks ALMIC oma kohustusi eeldatavasti täita suudab. Sellisel juhul on KLIENT kohustatud võtma tarvitusele mõistlikke meetmeid talle tekkiva kahju ärahoidmiseks ja/või minimeerimiseks.

6. LEPINGU OBJEKTI KVALITEEDINÕUDED JA KVALITEEDI TAGAMINE
6.1.
Teenus ja/või Kaup peab vastama Lepingu tingimustele ja kvaliteedile milles Pooled on eelnevalt kokku leppinud või erikokkuleppe puudumisel, tingimustele ja kvaliteedile mis on infotehnoloogia valdkonnas tavapärased. Kui Lepingus ei ole selgesõnaliselt teisiti ette nähtud, siis peab Teenus ja/või Kaup vastama nendele tingimustele ja omadustele, millele ALMIC on Teenust ja/või Kaupa müügiks pakkudes osundanud (eelkõige Teenuse kirjeldusel ja Kauba märgistusel). Teenusele ja/või Kaubale kohalduvad vastavad kvaliteedi- ja omandusnõuded, millised tulenevad Lepingu dokumentidest.
6.2.
Nõuetele vastavuse ja kvaliteedi tagamiseks on ALMIC’ul õigus: igal ajal nõuda KLIENDILT Teenuse osutamiseks vajalikku teavet, ligipääsu ja KLIENDI kontrollile alluvate Teenuse osutamist takistavate puuduste viivitamatut kõrvaldamist; veenduda, et KLIENT ei riku Teenuse kasutamisel kohaldamisele kuuluvaid, õigus- ja normatiivakte, Lepingut, kolmandate isikute õigusi ja head tava; igal ajal nõuda KLIENDILT, et KLIENT ei kasutaks Teenust mittesihipäraselt; teha KLIENDILE seoses Teenuse kasutamisega järgimisele ja täitmisele kuuluvaid ettekirjutusi ja soovitusi; peatada Teenuse osutamine ilma ette teatamiseta juhul, kui selgub või tekib põhjendatud kahtlus, et KLIENDI poolt kasutatav tarkvara, skriptid või rakendused põhjustavad (nt ülekoormusest tulenevalt) tark- ja riistvara rikkeid või tõrkeid, või ohustavad kolmandate isikute (sh ALMIC’u teiste klientide) õigusi; nõuda KLIENDILT talle antud juhiste ning ettekirjutuste täitmist, sh kõrvaldada kaheteist (12) tunni möödumisel peale vastavat teavitamist ja KLIENDI mittenõuetekohast reageerimist, KLIENDI poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad või on põhjendatud oht, et nad põhjustavad tõrkeid ja häireid ja mittesihipärast koormust infotehnoloogilistele süsteemidele ja Teenuse osutamisele (sh kolmandatele isikutele); kõrvaldada igasugune ebaseadustik ja heade kommete vastane KLIENDI poolt avaldatud materjal kuni Teenuse osutamise peatamiseni või Lepingu lõppemiseni; kasutada Teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt arendatud teenuseid (näiteks rämpsposti filtri teenus e-posti majutamisel). Seejuures ei võta ALMIC vastustust kolmanda isiku poolt välja töötatud ja pakutava (sh. ALMIC’u poolt vahendatava) teenuse eest. Küll aga teeb ALMIC kõik mõistliku endast oleneva, et tagada, et ALMIC’u poolt valitud kolmas isik ja vastav teenus on majandus- ja kutsetegevuse alaselt kõrgelt hinnatud. Samuti teeb ALMIC kõik mõistliku endast oleneva, et nõuda kolmandatelt isikutelt probleemide kiiret kõrvaldamist juhul, kui ALMIC’ul on vastavaks nõudeks juriidiline alus (nt leping). Juhul, kui KLIENT mõne kolmanda isiku konkreetset teenust kasutada ei soovi, siis teavitab ta sellest ALMIC’ut, et võimalusel valida teine analoogse funktsiooniga teenuse osutaja ja/või teenus.
6.3.
Eelnevaga seoses ei vastuta ALMIC Teenuse ja/või Kauba (kvaliteedi)nõuetele vastavuse eest (s.h. Teenuse tõrgeteta ja probleemideta toimimise eest) juhul, kui nõuetele mittevastavuse ja/või tõrgete ja probleemide põhjuseks on:
6.3.1.
KLIENDIST (sh ka KLIENDI poolt kasutatavatest ja nt serveris hoitavatest programmidest vms) ja/või isikutest, kelle eest KLIENT vastutab tulenevad asjaolud (sh ALMIC’u poolsete juhiste ja soovituste eiramine, või toote/teenuse mittesihipärane kasutamine jms);
6.3.2.
Teenuse tarbimiseks ja/või selle osutamiseks ja toimimiseks vajalike kolmandate isikute teenustega seotud asjaolud (sh nt sideliinide rikked, kolmandate isikute loodud tarkvara probleemid jms) isegi, kui ALMIC neid teenuseid vahendab;
6.3.3.
pahavara levimine, interneti ründed jms;
6.3.4.
Teenuse tarbimiseks ja/või selle osutamiseks ja toimimiseks vajalike tarkvara ja teenuste eripärad ja automaatreaktsioonid (nt rämpsposti filtri automaatreaktsioon teatud tingimustel e-kirja kinnipidamiseks, kuigi hiljem selgub, et tegemist ei ole rämpspostiga);
6.3.5.
force majeur asjaolud.
6.4.
ALMIC ei vastuta ka KLIENDILE omandiõiguse alusel kuuluva ja/või kolmandate isikute poolt KLIENDI kasutusse antud riist- ja tarkvara toimimise ja sellest Teenuse toimimisele tulenevate mõjude eest, ega ka juhul, kui Teenus ja/või Kaup ei vasta KLIENDI ootustele või vajadustele, juhul, kui KLIENT ei ole oma ootusi ja vajadusi Lepingu sõlmimisel selgelt väljendanud.

7. TEENUSE OSUTATUKS LUGEMINE JA KAUBA VALDUSE JA OMANDI ÜLEMINEK
7.1.
Teenus loetakse osutatuks vastavalt Lepingus ettenähtule.
7.2.
Kauba valdus antakse üle vastavalt Lepingus sätestatule. Koos Kauba valdusega läheb üle ka Kaubaga seotud juhusliku hävimise ja kahjustamise risk. Juhul, kui Leping viitab Incoterms tarneklauslitele, siis toimub Kauba valduse ja Kaubaga seotud juhusliku hävimise ja kahjustamise riski  üleminek vastavalt tarneklauslile.
7.3.
Juhul, kui Leping ei näe ette teisiti, siis loetakse Kauba valduse üleandmise kohaks ALMIC’u asukoht. KLIENT kohustub Kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma pärast Kauba valduse saamist. Kauba omandi üleminek toimub Lepingu Hinna täieliku tasumisega (omandireservatsioon ALMIC’u kasuks).

8. LEPINGU PUUDUSTEST TEAVITAMINE
8.1.
KLIENT peab ALMIC’ule esitama Reklamatsiooni mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta Teenuse või Kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama kirjeldades lepingutingimustele mittevastavust piisavalt detailselt. Üldjuhul ei loeta mõistikku aega pikemaks, kui kaks (2) tööpäeva.
8.2.
Kui Reklamatsioon puudutab Kaupa, siis on ALMIC’ul pärast Reklamatsiooni saamist õigus puudustega Kaubaga tutvuda ja esitada Reklamatsiooni Vastuväide mõistliku aja jooksul.
8.3.
Reklamatsiooni ja Reklamatsiooni Vastuväite pinnalt lahendavad Pooled vaidluse kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kohtulikult.

9. LEPINGU HIND, HINNA KORRIGEERIMINE JA TASUMINE
9.1.
KLIENT kohustub Lepingu Hinna ALMIC’ule tasuma Lepingus ettenähtud summas ja tähtajaks/tähtaegadeks. ALMIC võib teatud Teenustele ja Kaupadele kehtestada üldise hinnakirja, millisel juhul kohaldub vastava tellimuse aktsepteerimise ajahetkel kehtiv hinnakiri, välja arvatud, kui Pooled on eraldi Lepinguga leppinud kokku hinnakirjast erinevas hinnas (sellisel juhul kohaldub Lepinguga kokkulepitud hind).
9.2.
ALMIC saadab Lepingu Hinna tasumiseks KLIENDILE arve KLIENDI poolt ALMIC’ule Lepingus (või muul viisil) teatatud e-posti aadressile, mis loetakse KLIENDI poolt kätte saaduks saatmisele järgneval tööpäeval. Kestvuslepingute arved saadab ALMIC KLIENDILE iga jooksva kalendrikuu 5. kuupäevaks, kui erikokkuleppega ei ole kokku lepitud muud tähtaega.
9.3.
Juhul, kui ALMIC rikub Lepingut oluliselt, on KLIENDIL õigus Lepingu Hinna tasumisega viivitada kuni rikkumise lõpetamiseni ning Lepingu Hinda vähendada vastavalt seaduses ettenähtud hinna alandamise alustele ja tingimustele.
9.4.
Lepingu Hind loetakse kohaselt tasutuks alates hetkest, kui vastav summa on ALMIC’u pangakontole laekunud.
9.5.
KLIENT on kohustatud Lepingu Hinna tasuma arvel näidatud kuupäevaks, mis on üldjuhul seitse (7) päeva arve esitamisest, kui erikokkuleppega ei ole kokku lepitud muud tähtaega.
9.6.
Juhul, kui Leping (kestvusleping) näeb ette, et püsitasu Arve esitatakse iga kalendrikuu kohta, siis olukorras, kus Leping algab või lõppeb poole kalendrikuu sees, võib esimese ja viimase püsitasu arve esitada mittetäieliku kalendrikuu kohta vastavalt perioodi kohta alates Lepingu jõustumisest kuni kuu viimase päevani ning alates Lepingu kehtivuse viimase kuu esimesest päevast kuni lepingu lõppemise päevani.
9.7.
Juhul, kui Leping on kestvusleping ja see on kehtinud rohkem, kui kaksteist (12) kuud alates sõlmimisest, siis on ALMIC’ul õigus üks kord iga kaheteist (12) kuu möödumisel Lepingu Hinda ühepoolselt suurendada. Sellisel juhul teatab ALMIC Lepingu Hinna suurenemisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri) vähemalt kaks (2) kalendrikuud ette. Juhul, kui KLIENT hinna muutusega ei nõustu, on tal õigus Leping erakorraliselt sama aja jooksul üles öelda.
9.8.
Juhul, kui Lepingu (eelkõige teenuselepingute) täitmise käigus selgub, et teostatava teenuse ja/või tööde maht on suurem, kui Lepingueelsetel läbirääkimistel või Lepingu täitmise varasemal perioodil oli KLIENDI poolt ALMIC’ule teavitatud, siis on ALMIC’ul õigus nõuda Lepingu Hinna korrigeerimist vastavalt tegelikule olukorrale. Kui Pooled Lepingu Hinna muutmises kokkuleppele ei jõua, siis on ALMIC’ul õigus Leping erakorraliselt ühe (1) nädalase etteteatamisega üles öelda.
9.9.
Arve vaidlustamiseks tuleb KLIENDIL seitsme (7) päeva jooksul arve saamisest esitada ALMIC’ule kirjalik pretensioon, mille ALMIC kohustub läbi vaatama seitsme (7) kalendripäeva jooksul. Seejärel selgitavad Pooled välja pretensiooni põhjendatuse või põhjendamatuse (kokkuleppele mittejõudmisel, kohtus). Olenevalt, kas pretensioon osutub põhjendatuks või põhjendamatuks, kohaldub arve alusel tasumisele kuuluva summa osas viivis (kui arve tasumata) või tasutud summa tagastamise kohustus (kui arve tasutud).
9.10.
Lepingu Hinna tasumisega viivitamise korral on KLIENT kohustatud tasuma ALMIC’ule viivist 0,1% viivituses olevast summast iga viivitatud päeva eest.

10. INTELLEKTUAALNE OMAND
10.1.
Kogu intellektuaalne omand (sh autori varalised ja mittevaralised õigused), mis tekib ALMIC’u tegevuse tulemusena Lepingute sõlmimise ja täitmise käigus kuulub ALMIC’ule, välja arvatud juhul, kui Pooled on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selgelt kokku leppinud teisiti. Seal hulgas kuulub ALMIC’ule kogu intellektuaalne omand, mis tekib seoses sellega, et ALMIC loob Lepingu täitmise raames mistahes teoseid, leiutisi, kasulikke mudeleid vms.
10.2.
KLIENDIL ei ole lubatud mistahes ALMIC’ule kuuluvat intellektuaalset omandit mistahes viisil ilma ALMIC’u nõusolekuta kasutada ja/või seda enda nimele registreerida või lubada seda kasutada või registreerida mistahes kolmandatel isikutel.

11. LEPINGU RIKKUMINE, VABANDATAVUS JA SELLE TAGAJÄRJED
11.1.
Lepingu rikkumine
11.1.1.
Juhul, kui Pool rikub Lepingut, siis on Poolel õigus kasutada seadusest ja Lepingust (s.h Üldtingimustest) tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh, aga mitte ainult:
11.1.1.1
on ALMIC’ul on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt juhul, kui KLIENT viivitab arve tasumisega rohkem kui 30 kalendripäeva üle arvel kajastatud maksetähtaja ja ALMIC on KLIENTI Teenuse osutamise peatamisest eelnevalt hoiatanud. Pärast arve tasumist taastab ALMIC Teenuse osutamise;
11.1.1.2
on ALMIC’ul on õigus piirata KLIENDI ligipääsu ja/või pidada kinni ja KLIENDILE mitte üle/välja anda ALMIC’u valduses olevat KLIENDI vara ja/või Lepingu Objekti seni, kuni KLIENT on oma võlgnevuse ALMIC’ule tasunud. Pärast võlgnevuse tasumist täitab ALMIC omapoolse kohustuse;
11.1.1.3
öelda Leping üles Lepingus (s.h Üldtingimustes) toodud alustel ja korras.
11.1.2
Juhul, kui Pool on Lepingut rikkunud süüliselt ning on vastavalt seadusele kohustatud hüvitama teisele Poolele tekitatud kahju, siis kohustub hüvitamiseks kohustatud Pool teisele Poolele hüvitama Lepingu rikkumisega seoses ainult ettenähtava ning Poole poolt reaalselt kantud otsese varalise kahju. Kumbki Pool ei ole kohustatud kahju hüvitisena teisele Poolele tasuma kokku suuremat summat, kui summa, mis on võrdne viimase  kaheteist (12) kuu jooksul KLIENDILT ALMIC’ule Lepingu alusel tasutud/tasumisele kuuluva summaga (mõlema Poole vastutuse rahaline piirmäär).
11.1.3
Juhul, kui Lepingu Pool rikub Lepingut olukorras ja tingimustel, et rikkumist loetakse vabandatavaks (force majeure) vastavalt kohalduvale õigusele, siis lähtutakse seadusest.
11.1.4
Juhul, kui Poole vastutus on Lepinguga piiratud, või välistatud, siis lähtutakse Lepingust.

12. GARANTII
12.1.
Kõikidele Lepingu alusel tarnitud Kaupade Garantii Perioodiks on periood, mis on Kaubale märgitud välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
12.2.
Juhul, kui on tegemist Ebakvaliteetse Kaubaga, siis kohustub ALMIC Ebakvaliteetse Kauba omal kulul Lepingu tingimustele vastava Kaubaga asendama või parandama kooskõlas seaduse regulatsiooniga. Kahju kuulub hüvitamisele vastavalt seadusele ja Lepingule (sh Üldtingimuste p 11). 

13. KONFIDENTSIAALSUSNÕUDED JA ANDMETE TÖÖTLEMINE
13.1.
Lepingud (v.a. Lepingu sõlmimise fakt) on konfidentsiaalsed (v.a. Üldtingimused) ning Lepingu tingimuste avaldamine kolmandatele isikutele on keelatud. Pooltel on õigus avaldada Lepingu tingimusi oma audiitoritele, raamatupidajatele ja õigusnõustajatele eeldusel, et nimetatud isikutele laieneb vastav konfidentsiaalsuskohustus.
13.2.
KLIENT teadvustab ja aktsepteerib asjaolu, et olenevalt Teenuse spetsiifikast võib ALMIC omada ja omab aegajalt ligipääsu ka KLIENDI andmetele, sh Konfidetsiaalsele Teabele (sh ka teatud isikuandmetele). Teatud asjaoludel võib Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus omada KLIENT ligipääsu ka teatud ALMIC Konfidentsiaalsele Teabele.
13.3.
Lepingus mõistetakse konfidentsiaalse informatsiooni/teabe (Konfidentsiaalne Teave) all Poolte ärisaladust või muud delikaatset ja tundlikku informatsiooni, mis võib või mille avalikuks tulek võib kahjustada Poolte või kolmandate isikute isiklikke- või ärihuve ja tegevust ning teavet, mis on Poolele teatavaks saanud seoses Lepingu ja selle Lisade sõlmimise ja täitmisega ja varasemalt koostatud ja tulevikus sõlmitavate Lepingu dokumentidega, olenemata sellest, kas teave on esitatud konkreetses või nähtavas vormis, mõnel andmekandjal või suuliselt. Samuti on Konfidentsiaalne Teave igasugune teave, mis on saanud ALMIC’ule teatavaks Teenuse osutamise käigus, mh mistahes isikuandmed ja muud eriliigilised andmed.
13.4.
Konfidentsiaalseks Teabeks ei loeta mistahes informatsiooni, mis on enne Lepingu sõlmimist üldteada ja mis ei kahjusta Poole, ega kolmandate isikute huve, suhteid koostööpartneritega ega mainet, võttes mh arvesse valdkonda, milles Pool tegutseb; mistahes informatsiooni, mis on saanud Poolest sõltumatult avalikuks juba enne Lepingu sõlmimist; mistahes informatsiooni, mida peab avaldama vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
13.5.
Eelnevaga seoses kohustuvad Pooled tahtlikult mitte avaldama neile teatavaks saanud teise Poole Konfidentsiaalset Teavet kolmandatele isikutele ning mitte kasutama seda ärilistel või muudel eesmärkidel (sh Konfidentsiaalsest Teabest andmebaaside või muude süstematiseeritud andmekogumite koostamine, avaldamine ja levitamine) ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. Pooled kohustuvad võtma tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada Konfidentsiaalse Teabe turvalisus ning kaitsta neid loata või ebaseadusliku ligipääsu ja/või töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Seejuures kohustub KLIENT täitma ALMIC poolt KLIENDILE antud juhiseid ning ettekirjutusi ja soovitusi turvalisuse tagamiseks, sh mitte avaldama mistahes ligipääsukoode (sh salasõnasid, autoriseerimiskoode ja paroole serveritele, kontodele, teenustele jms) mistahes kolmandatele isikutele. Mistahes leketest on KLIENT kohustatud viivitamatult ALMIC’ut teavitama, et aidata viivitusteta tagada andmete turvalisus.
13.6.
Konfidentsiaalse Teabe mitteavalikustamise kohustuse rikkumiseks ei loeta olukorda, kus Pool on kohustatud Konfidentsiaalset Teavet avaldama, või võimaldama kolmanda isiku ligipääsu Konfidentsiaalsele Teabele, juhul, kui selleks kohustab seadus või kohtuotsus või määrus või muu õigusakt ja/või selle alusel väljastatud ametlik dokument. Eelnevaga seoses teadvustavad Pooled vastastikku ning on kokku leppinud ka selles, et kumbki Pool ei ole kohustatud tegema ebamõistlikke pingutusi eelviidatud kohustusest vabanemiseks (nt vaidlustama talle esitatud Konfidentsiaalse Teabe avalikustamiseks kohustavat dokumenti), vaid Poolel on õigus eeldada, et ametiisikute poolt esitatud nõudmised on õiguspärased ja seaduslikud.
13.7.
Pool töötleb Poole Konfidentsiaalset Teavet ainult Lepinguga seoses ja Lepingu täitmiseks viisil ja määral, mis on vajalik.
13.8.
Juhul, kui Konfidentsiaalne teave hõlmab isikuandmeid, siis üldjuhul kvalifitseerub ALMIC volitatud töötlejaks ning KLIENT on nende andmete vastutav töötleja koos kõikide sellega kaasnevate kohustustega. ALMIC on vastutav isikuandmete töötleja ainult vähemusjuhtudel (eelkõige isikuandmete suhtes, mille ALMIC saab enda valdusesse seoses Domeeniregistreeringute Halduskeskkonna kasutajakontode loomisega). ALMIC töötleb isikuandmeid ainult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, seadusega ning ALMIC’u Andmekaitsetingimustega ja Isikuandmete Töötlemisülevaatega (leitavad: https://almic.ee/kontaktid/privaatsus-ja-andmetootluse-tingimused/).
13.9.
Juhul, kui KLIENDIL on, või tema tegevusest tulenevalt on tema valduses või vastutusel oleva Konfidentsiaalse Teabe (sh isikuandmete) säilimise, töötlemise või käitlemise osas erinõudeid, mida ALMIC on Lepingu täitmisel kohustatud järgima, siis on KLIENT kohustatud sellest ALMIC’ut viivitamata teavitama ning sellisel juhul lepitakse vastavates nõuetes ja juhistes eraldi kokku kirjalikus Lepingudokumendis, või katkestatakse Leping (kui ALMIC ei kvalifitseeru, või saa neid nõudeid järgida).

14. LEPINGU LOOVUTAMINE JA ALLTÖÖVÕTT
14.1.
KLIENDIL ei ole õigust Lepingut loovutada mistahes kolmandale isikule ilma vastava ALMIC’u poolse selge nõusolekuta, mis peab olema väljendatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui KLIENT võimaldab kolmandatel isikutel Teenuse kasutamist, siis vastutab ta nende isikute tegevuse eest nii ALMIC’u kui ka mistahes kolmandate isikute ees.
14.2.
ALMIC’ul on õigus Lepinguid loovutada kolmandatele isikutele ning kasutada kolmandaid isikuid alltöövõtu korras ilma KLIENDI nõusolekut vajamata, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel juhul vastutab ALMIC enda valitud alltöövõtjate poolt osutatud teenuse nõuetekohasuse ning kvaliteedi eest, sh konfidentsiaalsuskohustusest kinni pidamise eest.

15. POOLTEVAHELISE KÄIBEPRAKTIKA TEKKIMINE JA SELLE MUUTMINE JA LÕPETAMINE
15.1.
Juhul, kui Pooled sõlmivad Lepinguid sama või sarnaste Teenuste osutamiseks või Kaupade ostmiseks mitmel järjestikusel korral, siis sellest ei teki Pooltele siduvat käibepraktikat ega muid õiguslikke tagajärgi, sh:
15.1.1.
ei teki kummalgi Poolel kohustust sõlmima täiendavaid Lepinguid seni sõlmitud Lepingutega samadel ega sarnastel tingimustel (sh hind, tähtajad, pakkumuste esitamine ja nõustumuste andmine jms) ning vastaspoolel ei teki õiguslikku ootust täiendavate Lepingute sõlmimiseks.
15.2.
Poolte käitumine ja väljakujunenud praktika ei saa muuta Lepingu tingimusi. Lepingu tingimusi saab muuta ainult samas vormis, kui on sõlmitud Leping.
15.3.
ALMIC’u vaikimisele või teole (tegu või tegevusetus) ei või omistada ALMIC’ule siduvat õiguslikku tähendust.

16. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
16.1.
Ühekordne Leping lõppeb täitmisega. Kestvuslepingu saab lõpetada korralise või erakorralise ülesütlemisega. Kui ülesütlemise tingimused on sätestatud Poolte vahel sõlmitavas eraldi Lepingu dokumendis, siis kohalduvad vastavad kokkulepitud tingimused. Juhul, kui Pooled ei ole omavahel muud moodi kokku leppinud, siis lähtuvad Pooled selles osas Üldtingimustest.
16.2.
Poolel on õigus Leping korraliselt üles öelda Lepingu dokumendis toodud alustel ja korras ning  erikokkuleppe puudumisel, vastavalt seadusele.
16.3.
Poolel on õigus Leping erakorraliselt seitsme (7) päevase etteteatamisega üles öelda:
16.3.1.
kui teine Pool rikub Lepingut oluliselt ning ei lõpeta rikkumist seitsme (7) päeva jooksul teise Poole poolt talle vastava rikkumise lõpetamise nõude esitamisest (kusjuures rikkumise lõpetamise ja ülesütlemise seitsme (7) päevane tähtaeg võivad kattuda);
16.3.2.
kui teise Poole suhtes on algatatud pankrotimenetlus, saneerimismenetlus, juriidilise isiku likvideerimine, varadele on seatud arest või võõrandamise keeld, või muul põhjusel tekib põhjendatud kahtlus, et teine Pool ei suuda edaspidi oma Lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täita;
16.3.3.
ALMIC’ul on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui KLIENT on Lepingu Hinna tasumisega viivituses üle kolmekümne (30) päeva (kusjuures ALMIC’ul ei ole kohustust Lepingut üles öelda, vaid ALMIC võib ka jätkata Lepingu täitmist ja/või peatada Lepingu täitmine vastavalt p-le 11.1.1.1.);
16.3.4.
muuhulgas loetakse Lepingu oluliseks rikkumiseks ja KLIENDIL on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ka, kui ALMIC rikub p 6.1. nimetatud omapoolseid kohustusi;
16.3.5.
muuhulgas loetakse Lepingu oluliseks rikkumiseks ja ALMIC’ul on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ka, kui KLIENT rikub p 6.2. nimetatud omapoolseid kohustusi.
16.4.
Lepingu lõppemisel teostavad Pooled kõik seadusega ettenähtud toimingud lepingulise suhte korrektseks lõpetamiseks (mh. kuuluvad tasumisele kõik tasud teostatud tööde, osutatud Teenuste ja üle antud Kaupade eest, mille kohta esitab ALMIC vastava arve).
16.5.
Kuivõrd Lepingu lõppemisel lõppeb ALMIC’u kohustus Teenust osutada, siis (olenevalt Lepingu liigist) lõppeb mh. ka ALMIC’u kohustus KLIENDI infovara säilitada, mistõttu on ALMIC õigustatud sellise infovara (sh nt KLIENDI failid jms) peale Lepingu lõppu enda serveritest kustutama, misjärel ei oma KLIENT enam sellele ligipääsu ning ALMIC ei saa seda KLIENDILE välja anda, ega taastada. Seetõttu teadvustab KLIENT seda, et on KLIENDI enda kohustus tagada enne Lepingu lõppemist (sh KLIENDI-poolse rikkumise tõttu Lepingu erakorralist ülesütlemist ALMIC’u poolt) enda infovara kopeerimine/ülekandmine väljapoole ALMIC’u vastutusala selleks, et tagada vastava infovara säilimine KLIENDI jaoks. ALMIC ei vastuta mistahes tagajärgede eest seoses KLIENDI infovara kustutamisega peale Lepingu lõppu (olenemata Lepingu lõppemise alusest).
16.6.
Poolte õigused ja kohustused, mis oma olemusest tulenevalt ei sõltu Lepingu kehtivusest, jäävad kehtima pärast Lepingu lõppu.

17. LÕPPSÄTTED
17.1.
Juhul, kui vastavalt seadusele on mõni käesolevate Üldtingimuste säte tühine, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust. Sellisel juhul kohaldatakse tühise sätte asemel tingimust, mis on võimalikult sarnane tühise sätte sisule sellisel, et see oleks kooskõlas seadusega.
17.2.
Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
17.3.
Kõik Lepingutest tulenevad vaidlused kuuluvad lahendamisele Eesti Vabariigis, Eesti Vabariigi kohtus, kui Pooled ei saavuta kohtuvälist kokkulepet.


Kinnitatud ALMIC juhatuse poolt 1. Septembri 2020.a. otsusega.